Proces likwidacji

Zgodnie z prawem maltańskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie może zostać automatycznie wykreślona z rejestru spółek. Można jednak postawić spółkę w stan dobrowolnej likwidacji uchwałą wspólników, którzy jednocześnie mogą powołać likwidatora. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu walne zgromadzenie nie wyznaczy likwidatora, dyrektorzy mogą odwołać się do Trybunału o jego powołanie.

Działania firmy są reorganizowane, a wpływy rozdzielane. Zobowiązania spółki są początkowo spłacane, a pozostała nadwyżka jest rozdzielana między akcjonariuszy. Jeżeli majątek nie wystarcza na spłatę zobowiązań, ogłasza się niewypłacalność spółki, aby wierzyciele mogli otrzymać częściową spłatę.

Proces likwidacji obejmuje zamknięcie ksiąg rachunkowych, fazę koordynacji ze specjalistami audytorów w celu przedstawienia wszystkich trwających audytów i wreszcie wyznaczenie likwidatora w celu rozwiązania spółki.


RTS ADVISORY zajmie się bezpośrednio:

 • sporządzeniem i złożeniem dokumentacji do ROC (w ciągu 14 dni od dnia likwidacji) w celu postawienia spółki w stan likwidacji, która obejmuje następujące formularze:
  1. uchwała podpisana przez wspólników;
  2. formularz B1 – Zawiadomienie o likwidacji;
  3. formularz B2 – Oświadczenie o wypłacalności podpisane przez dyrektorów (do ustalenia salda na dzień likwidacji lub do 3 miesięcy wcześniej);
  4. formularz L – Powołanie likwidatora;
 • ogłoszenie o publikacji w gazecie;
 • likwidacja jakiejkolwiek działalności i spłata wszelkich pozostałych wierzycieli;
 • potwierdzenie dla instytucji podatkowych IRD, ROC i urzędu VAT, że nie ma u nich zaległych rachunków. Nie ma możliwości likwidacji spółek zadłużonych z tytułu podatku VAT i podatków;
 • sporządzenie bilansu likwidacyjnego począwszy od dnia likwidacji do dnia dystrybucji;
 • złożenie zeznania podatkowego za rok, w którym sporządzane są rachunki likwidacyjne;
  ;
 • przedstawienie do ROC bilansu likwidacyjnego i schematu podziału (w ciągu 7 dni od dnia likwidacji);
 • złożenie dokumentacji dotyczącej zawieszenia spółki z rejestru przedsiębiorców.
 • złożenie dokumentacji do Skarbu Państwa (IRD – Inland Revenue Department) w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej nałożonej prawem przed zawieszeniem spółki w rejestrze.