Utworzenie prywatnego funduszu inwestycyjnego

Prywatne programy zbiorowego inwestowania lub prywatne fundusze inwestycyjne, w przeciwieństwie do innych instrumentów zbiorowego zarządzania aktywami na Malcie, nie podlegają licencji zgodnie z ustawą o usługach inwestycyjnych, ale są uznawane wyłącznie przez organ nadzoru Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (MFSA).

Aby zostać uznanym przez MFSA, Prywatny Fundusz Inwestycyjny musi spełniać następujące wymagania:

 • Liczba inwestorów musi obejmować maksymalnie 15 inwestorów;
 • Inwestorzy muszą być bliskimi krewnymi lub przyjaciółmi promotorów;
 • Promotorzy muszą przedstawić całą niezbędną dokumentację, aby udowodnić Urzędowi (MFSA), że fundusz i jego cele mają charakter prywatny;
 • Fundusz nie może w żaden sposób prowadzić z powrotem do profesjonalnego funduszu inwestycyjnego;
 • Inwestorzy niekoniecznie muszą być osobami fizycznymi;
 • W przypadku, gdy firma inwestuje w fundusz:
 • Maksymalna liczba inwestorów w funduszu musi wynosić 15, w tym udziałowcy spółki;
 • Udziałowcy spółki inwestorskiej muszą być bliskimi przyjaciółmi lub krewnymi promotorów;
 • Spółka nie może być w żaden sposób zaangażowana w zarządzanie inwestycjami, a jedynie pełnić rolę inwestora;

W celu uznania funduszu MFSA musi wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • utrzymanie umów międzynarodowych;
 • wymogi dobrej reputacji i kwalifikowalności inwestorów i promotorów są powiązane z funduszem;

 

Struktury korporacyjne dla prywatnych funduszy inwestycyjnych
Najczęściej stosowaną formą prawną tych funduszy jest SICAV (wieloklasowy lub jednoklasowy) ze względu na ich strukturalną i operacyjną elastyczność, która charakteryzuje tego typu spółki. Ustawodawstwo maltańskie przewiduje również „parasolowe” struktury funduszy, dzięki którym aktywa lub zobowiązania poszczególnych subfunduszy mogą być traktowane jako oddzielne aktywa.
Prywatne fundusze inwestycyjne są tworzone przez SICAV Ltd.

 

Inne ograniczenia
Fundusze prywatne nie mogą być notowane na giełdzie.
Typologia inwestycji funduszu musi być wymieniona w certyfikacie uznania wydanym przez MFSA.

 

Opodatkowanie reżimu prywatnego
Prywatne fundusze inwestycyjne nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Wchodzą one jednak w zakres ulg podatkowych przewidzianych dla firm prywatnych, w związku z czym stawka podatku netto stosowana do promotorów niebędących rezydentami wynosi 5%.

 

Zarządzanie funduszem prywatnym
Uznany prywatny fundusz inwestycyjny nie ma obowiązku wyznaczania zewnętrznego zarządzającego.

Proces uznania funduszu
Proces uznania, jako prywatnej organizacji zbiorowego inwestowania, obejmuje złożenie przez promotorów wniosku do MFSA, za pomocą którego przedstawiane są wszystkie szczegóły dotyczące celu i strategii funduszu wraz z kompetencjami i tożsamością kontrolowanych dyrektorów.

 

Proces składania wniosków można podzielić na dwie odrębne fazy w następujący sposób:

FAZA PIERWSZA – PRZYGOTOWAWCZA
Rozmowa poznawcza z regulatorem MFSA, po której Promotorzy muszą złożyć list motywacyjny wraz z wymaganą dokumentacją:

 • MFSA ocenia wniosek i dokumenty i odpowiada w ciągu trzech tygodni od złożenia dokumentacji.
 • MFSA może zażądać dodatkowych informacji lub przeprowadzić wszelkie dochodzenia, które uzna za stosowne. Na tym etapie przeprowadzane są weryfikacje kompetencji i dobrej reputacji promotorów.

 

KROK DRUGI – WSTĘPNE ROZPOZNANIE

 • Regulator opiniuje możliwość zatwierdzenia kwestii uznania;
 • Złożenie podpisanych kopii dodatkowego formularza wniosku wraz z całą dołączoną dodatkową lub poprawioną dokumentacją wymaganą przez regulatora;
 • Rozwiązanie i zakończenie wszystkich problemów, które pojawiły się podczas procesu aplikacyjnego;
 • Kwestia uznania.

 

Dokumentacja wymagana do wniosku o uznanie:

 • Formalny wniosek o uznanie na papierze bez pieczątki;
 • Kopię Memorandum i Statutu lub równoważnego dokumentu założycielskiego, w zależności od formy prawnej funduszu prywatnego;
 • Szczegóły celów i polityki inwestycyjnej;
 • Kwestionariusz osobowy należycie wypełniony przez każdego dyrektora i promotora;
 • Siedziba Funduszu;
 • Dane subskrybentów akcji funduszu oraz podpisane i zatwierdzone oświadczenie zarządu, w którym deklarują, że są bliskimi krewnymi lub przyjaciółmi promotorów;
 • Oświadczenie dyrektorów i subskrybentów, że fundusz spełnia kryteria prywatnych funduszy inwestycyjnych;

Wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 1750€

 

ETAP TRZECI – PO LICENCJI / PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘCIA
Regulator, przed formalnym rozpoczęciem działań, może według własnego uznania dokonać przeglądu dokumentacji i w razie potrzeby zażądać dalszych wyjaśnień.

 

Koszty i opłaty

 • Bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 1750 EUR, którą należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku do organu nadzoru MFSA w celu uznania funduszu.
 • Opłata w wysokości 500 euro rocznie, płatna na rzecz Komisji Nadzoru po rozpoznaniu funduszu inwestycyjnego.