Założenie PIF na Malcie (Profesjonalny Fundusz Inwestycyjny)

PIF (Professional Investment funds) wyróżniają się spośród różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych, zgodnie z prawem maltańskim, nawet jeśli podlegają bardzo jasnej i uproszczonej regulacji, ponieważ zarządzający mają znacznie szerszy wybór instrumentów finansowych w porównaniu do UCITS fundusze. Za pośrednictwem maltańskiego PIF możliwa jest „krótka sprzedaż” pochodnych instrumentów finansowych, a także możliwość inwestowania w obligacje, spółki giełdowe i nienotowane bez żadnych ograniczeń. Instrument ten bardzo dobrze nadaje się do strategii Private Equity, finansowania start-upów i strategii spekulacyjnych, takich jak „High frequency Trading” na pochodnych instrumentach finansowych typowych dla amerykańskich funduszy hedgingowych. W związku z tym PIF jest okrętem flagowym maltańskich przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania pod względem kosztów i korzyści związanych z utworzeniem/zarządzaniem.

 

Reżim podatkowy dla PIF:

 1. Rząd Malty nie nakłada żadnego podatku (zwolnionego z podatku) od PIF, które posiadają ponad 85% aktywów bazowych zlokalizowanych poza Maltą;
 2. Zwolnione z podatku od wartości kapitału własnego funduszu;
 3. Zwolnienie z podatku u źródła dywidend wypłacanych nierezydentom;
 4. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych powstałych ze sprzedaży udziałów nierezydentów;
 5. Brak opłaty skarbowej od przelewów na Maltę środków pochodzących z innych jurysdykcji;
 6. Zwolnione z podatku od zysków kapitałowych wynikających ze sprzedaży udziałów lub kwot przez rezydentów pod warunkiem, że są one notowane na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (MSE).

 

Proces MTP w celu uzyskania licencji:
Proces uzyskania licencji PIF kończy się w ciągu 12/24 tygodni od daty złożenia dokumentacji do regulatora MFSA. Aby wniosek został zaakceptowany, fundusz PIF musi mieć zarządzającego, który nie jest promotorem, a usługodawcy należą do jurysdykcji uznanych przez maltański regulator MFSA. W takim przypadku prośba zostanie przyjęta w ciągu maksymalnie 7 dni.

 

Proces składa się z trzech faz:

FAZA 1 – PRZYGOTOWAWCZA

 • Wstępne spotkanie z regulatorem MFSA, podczas którego promotorzy są zobowiązani do szczegółowego wyjaśnienia dynamiki działania PIF.
 • Przesłanie specjalnego formularza zawierającego wszystkie wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Regulator może skierować konkretne wnioski do promotorów PIF w ciągu 3 tygodni od złożenia dokumentacji.
 • Organ regulacyjny ma obowiązek zweryfikować wymagania dotyczące dobrej reputacji wnioskodawcy nawet poprzez bezpośredni kontakt z zagranicznymi organami regulacyjnymi;
 • Regulator, według własnego uznania, może określić kwalifikację zdolności do świadczenia usług inwestycyjnych wymaganych przez prawo. (np. zarządzanie portfelem, przekazywanie zamówień itp.)


KROK DRUGI – PRZED LICENCJONOWANIEM

 • Regulator opiniuje możliwość wyrażenia zgody na wydanie koncesji;
 • Złożenie podpisanych kopii dodatkowego wniosku wraz z załączonymi dodatkowymi lub poprawionymi dokumentami wymaganymi przez regulatora;
 • Rozwiązanie i zakończenie wszystkich problemów, które pojawiły się podczas procesu aplikacyjnego;
 • Wydanie licencji.

 

ETAP TRZECI – PO LICENCJI / PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘCIA
Przed formalnym rozpoczęciem działań regulator może według własnego uznania dokonać przeglądu dokumentacji i w razie potrzeby zażądać dalszych wyjaśnień.