Jak uzyskać licencję dla instytucji płatniczej

RTS Advisory Ltd oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie uzyskania licencji na świadczenie usług płatniczych (Ustawa o instytucjach finansowych, rozdz. 376).

Ustawodawstwo dotyczące instytucji finansowych przewiduje, że firmy posiadające licencję jako instytucje płatnicze na Malcie mogą oferować następujące usługi:

(a) Wpłata gotówki na rachunek płatniczy oraz wszelkie transakcje związane z zarządzaniem rachunkiem płatniczym;

(b) Wypłata gotówki z rachunku płatniczego oraz wszystkie transakcje wymagane do zarządzania rachunkiem;

(c) Wykonywanie zleceń płatniczych, w tym transfer środków pomiędzy rachunkami płatniczymi u tego samego dostawcy lub u zewnętrznego dostawcy usług płatniczych;

 • realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty;
 • wykonywanie transakcji płatniczych za pomocą kart płatniczych lub podobnych urządzeń;
 • realizacja przelewów, w tym cykliczne zlecenia płatnicze;

 

Instytucje płatnicze mogą również oferować następujące usługi uzupełniające:

 • świadczenie usług pomocniczych działających i ściśle związanych z usługą płatniczą, jako gwarancji realizacji transakcji płatniczych, usług giełdowych ściśle związanych z dziedziną usług płatniczych, czynności powierniczych, przetwarzania i rejestracji danych;
 • działalność komercyjna inna niż świadczenie usług płatniczych, pod warunkiem że nie zagraża ani nie szkodzi dobrej kondycji finansowej podmiotu lub zdolności właściwego organu do monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji instytucji płatniczej;
 • instytucje płatnicze mogą wykorzystywać środki klientów wyłącznie do celów płatniczych, rachunki otwarte dla klientów nie stanowią depozytów zwrotnych zgodnie z prawem bankowym.

 

Instytucje płatnicze mogą przyznawać kredyty na usługi płatnicze tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • kredyt ma charakter pomocniczy i jest udzielany wyłącznie w związku z wykonaniem transakcji;
 • bez uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących udzielania kredytu za pomocą kart kredytowych, kredyt udzielony w związku z płatnością musi zostać spłacony w krótkim okresie i nie może przekroczyć dwunastu miesięcy;
 • kredyt ten nie może być udzielony z wykorzystaniem środków otrzymanych lub posiadanych w celu wykonania transakcji płatniczej;
 • Organ nadzoru MFSA może w dowolnym momencie zweryfikować wysokość funduszy własnych instytucji płatniczej z udzielonym kredytem.

 

Początkowy minimalny wymóg kapitałowy
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia FIR 01/2010 początkowy minimalny wymóg kapitałowy jest uzależniony od specyfiki czynności, które ma wykonać wnioskodawca. Dlatego też, gdy instytucja świadczy jedną z usług płatniczych, o których mowa w punktach (a) – (e) wyżej wymienionych kwalifikujących się działań, minimalny wymóg kapitałowy wyniesie 125 000 EUR. Jeżeli instytucja świadczy jedynie usługę płatniczą, o której mowa w punkcie (f), to minimalny wymóg kapitałowy wyniesie 20 000 euro, a jeżeli instytucja świadczy usługę płatniczą, o której mowa w pukcie (g), to minimalny wymóg kapitałowy wyniesie 50 000 euro.

 

 

Terminy uzyskania licencji:
Przybliżony czas potrzebny na uzyskanie tego typu licencji zależy od kompletności informacji dostarczonych przez wnioskodawcę i wyniesie średnio około 4/5 miesięcy.

Licencja na świadczenie usług płatniczych może być paszportowana we wszystkich państwach członkowskich UE.Licencja Bankowości i Instytucji Kredytowych
RTS Advisory Ltd oferuje profesjonalne doradztwo mające na celu uzyskanie licencji bankowej na Malcie. (ustawa bankowa, rozdz. 371)

Odpowiednie ustawodawstwo dotyczące instytucji kredytowej wymaga, aby firmy posiadające licencję instytucji kredytowej na Malcie mogły oferować następujące usługi:

 • Depozyty środków publicznych na własny rachunek oraz na instrumentach płatniczych płatnych na żądanie lub w określonym terminie;
 • Gromadzenie środków z oszczędności publicznych w celu pożyczania lub inwestowania na własne ryzyko całości lub części środków;

 

Maltańskie instytucje kredytowe, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru MFSA, mogą oferować następujące usługi dodatkowe:

 • Leasing;
 • Usługi płatnicze;
 • Emisja i zarządzanie innymi środkami płatniczymi (czeki bankowe, weksle bankowe i podobne instrumenty);
 • Gwarancje i obligacje;
 • Handel na własny rachunek lub w imieniu klientów:
  • instrumenty rynku pieniężnego (czeki, weksle, certyfikaty depozytowe i podobne instrumenty);
  • usługi wymiany walut;
  • kontrakty terminowe i opcje finansowe;
  • instrumenty walutowe i stopy procentowej;
  • zbywalne papiery wartościowe;
 • Udział w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług powiązanych z tymi emisjami;
 • Doradztwo na rzecz spółek w zakresie struktury finansowej, strategii przemysłowej i zagadnień pokrewnych oraz doradztwo, a także usługi związane z fuzjami i przejęciami spółek;
 • Pośrednictwo kredytowe;
 • Zarządzanie portfelem i doradztwo;
 • Przechowywanie i administrowanie zbywalnymi papierami wartościowymi;
 • Usługi informacji handlowej;
 • Usługi skrytki depozytowej;
 • Emisja pieniądza elektronicznego

 

Minimalny początkowy wymóg kapitałowy
Minimalny kapitał początkowy do uzyskania licencji na Malcie to 6 mln euro.

 

Termin uzyskania licencji:
Przybliżony czas uzyskania tego typu licencji to około 9/12 miesięcy.

 

Licencja na świadczenie usług bankowych może być paszportowana we wszystkich państwach członkowskich UE