Licencja bankowa na Malcie

Licencja bankowej instytucji kredytowej
RTS Advisory Ltd oferuje profesjonalne doradztwo mające na celu uzyskanie licencji bankowej na Malcie. (Ustawa bankowa, rozdział 371)

Ustawodawstwo dotyczące instytucji kredytowych przewiduje, że firmy posiadające licencję instytucji kredytowej na Malcie mogą oferować następujące usługi:

 • Depozyty środków publicznych na własny rachunek oraz na instrumentach płatniczych spłacanych na żądanie lub w określonym terminie;
 • Pozyskiwanie środków z oszczędności publicznych w celu pożyczania lub inwestowania na własne ryzyko całości lub części środków;

 

Maltańskie instytucje kredytowe, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru MFSA, mogą oferować następujące usługi dodatkowe.

 • Leasing;
 • Usługi płatnicze;
 • Emisja i zarządzanie innymi środkami płatniczymi (czeki bankowe, traty bankowe i podobne instrumenty);
 • Gwarancje i obligacje;
 • Handel na własny rachunek lub w imieniu klientów związane z:
  • instrumenty rynku pieniężnego (czeki, weksle, certyfikaty depozytowe i podobne instrumenty);
  • usługi wymiany walut;
  • kontrakty terminowe i opcje finansowe;
  • instrumenty walutowe i stopy procentowej;
  • zbywalne papiery wartościowe;
 • Udział w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z tymi emisjami;
 • Doradztwo na rzecz spółek w zakresie struktury finansowej, strategii przemysłowej i zagadnień pokrewnych oraz doradztwo, a także usługi związane z fuzjami i przejęciami spółek;
 • Pośrednictwo kredytowe;
 • Zarządzanie portfelem i doradztwo;
 • Przechowywanie i administrowanie zbywalnymi papierami wartościowymi;
 • Usługi informacji handlowej;
 • Usługi skrytki depozytowej;
 • Emisja pieniądza elektronicznego

 

Minimalny kapitał początkowy
Minimalny kapitał początkowy do uzyskania licencji wynosi 6 mln euro.

 

Termin uzyskania licencji
Przybliżony czas uzyskania tego typu licencji to około 9/12 miesięcy.

 

Licencję na świadczenie usług bankowych można paszportować we wszystkich państwach członkowskich UE.